top of page
Expertises: Projects

EXPERTISES

NEXT werkt aan jouw unieke vraagstuk.  Daarbij past geen standaardaanpak. Soms is een interventie diep in de onderstroom nodig, een andere keer is een minder ingrijpende aanpak effectief. Vaak gaat het over gedrag en soms is het belangrijk om ook de hardere kanten van het organiseren aandacht te geven in een verandering.

NEXT maakt in haar begeleiding dan ook gebruik van verschillende inzichten en expertises. Hieronder vind je een selectie.

Paradoxaal Leiderschap.jpg

CORPORATE ANTROPOLOGIE

Organisatiecultuur - Diagnose - Interventies

Verwantschapssystemen, status, ranking, macht, totems, symbolen, rituelen, verhalen en helden. Deze ingrediënten vormen de lijnen via welke mensen al miljoenen jaren in tribes samenleven. Ze  brengen betekenis, duidelijkheid, verbinding en veiligheid, zeker in onzekere tijden. Ons 'tribale brein' is miljoenen jaren oud en bepaalt ons individuele en collectieve gedrag ook vandaag de dag in zeer grote mate. Corporate Antropologen gebruiken hun kennis van de menselijke cultuur om organisaties te analyseren en te ontwikkelen.

 

Voor cultuur- & organisatieveranderingstrajecten maken wij gebruik van de methode Braun, zoals beschreven in de boeken de 'Corporate Tribe', 'Building Tribes' en 'Patronen' van Danielle Braun. Dit betekent onder andere het doen van antropologisch veldwerk in organisaties, emic en etic kijken, viraal veranderen en gebruik maken van magie en rituelen om cultuur te laten stollen.

 

Arne is als associate partner verbonden aan de Academie voor Organisatiecultuur en onder andere actief als trainer/docent in de Leergang voor Corporate Antropologie.

PARADOXAAL LEIDERSCHAP

Van Of - Of naar En - En

Je omgeving vraagt steeds meer maatwerk, maar de organisatie wil vooral werken volgens gestandaardiseerde processen. Je wil dat je teamleden zich houden aan de regels en procedures, maar ook dat ze lef en ondernemerschap tonen. Je wil in de keten samenwerken met andere disciplines, maar ook je eigen focus en identiteit bewaren. Je wil snelheid maken in je verandertraject, maar ook alle stakeholders betrekken.

Je wordt  dagelijks geconfronteerd met het spanningsveld tussen tegengestelde benaderingen. Je voelt daarbij vaak de noodzaak om een ‘eenduidige keuze’ te maken want dat geeft duidelijkheid en houvast. Maar is dat wel nodig… en leidt dit wel tot effectieve en duurzame oplossingen?

Paradoxaal leiderschap gaat juist over het benutten van de kracht van tegenpolen. Keuzes maken die recht doen aan beide kanten van de medaille. Het effectief en inclusief kunnen omgaan met tegenstrijdigheden, spanningsvelden en dilemma’s is een van de belangrijkste uitdagingen van deze tijd. Het is een kunst die persoonlijk meesterschap vereist en waarin je echt het verschil kunt maken.

NEXT gebruikt de inzichten uit Paradoxaal Leiderschap bij Leiderschaps- & Teamontwikkeling.

DEEP DEMOCRACY

Wendbaarheid - Besluiten met 100% draagvlak - Einde aan de kantoorpolitiek

Deep Democracy is een methode om te werken met de dynamiek in groepen, teams & organisaties. Door de onderstroom in te duiken, op zoek te gaan naar alle stemmen en het conflict niet te vermijden wordt draagvlak én beweging gecreëerd. Een heldere besluitvormingsmethodiek zorgt voor echte besluiten, geen compromis, maar een duidelijke keuze met 100% draagvlak. Deep Democracy zoekt naar 'fractale patronen' in organisaties en pakt deze aan. Ze werkt eerst met het 'weefsel' van de groep en pas daarna met de individuen. Deep Democracy zorgt voor fluïditeit in organisaties en teams. 

NEXT zet Deep Democracy bij ontwikkeling van leiderschap, teams & organisaties. Wil je zelf de methode leren? Arne is bij de Academie voor Organisatiecultuur actief als trainer Deep Democracy. Neem een kijkje op de site van de Academie voor Organisatiecultuur.

PROJECTMATIG- & PROGRAMMATISCH CREËREN

Energie - Samenwerking - Besluitvorming

Projectmatig- & Programmatisch Creëren (PMC) zijn Nederlands meest complete methodes voor het aansturen van tijdelijke samenwerkingsverbanden. De methoden biedt een holistische manier van kijken naar deze sturing via vier ingrediënten.

1. Voedingskracht: bestaansrecht van het project, een opgave uit de omgeving, stakeholders,  energie van de opdrachtgever.

2.  Persoonlijke kracht: kwaliteiten, commitment, visie, creativiteit van het individu. 

3. Samenwerkingskracht: het vermogen om samen iets te creëren dat de individuele kracht overstijgt.

4. Vormkracht: methoden, technieken, planning, structuur, de mogelijkheid om iets te realiseren. 

NEXT maakt in haar begeleiding gebruik van de 'ontwikkelaanpak' uit PMC om energie, samenwerking en realisatiekracht in het projectteams aan te wakkeren.

Leadership.jpg
 Projectmatig Creeren.png
Lencioni_edited.png

TRANSACTIONELE ANALYSE

Bewust Kiezen voor Gedrag

Transactionele Analyse (TA) is een theorie van Eric Berne over de persoonlijkheid van mensen, hun gedrag, communicatie en verandering. Transactionele analyse  gaat ervan uit dat de ervaringen die de mens in zijn vroege leven heeft opgedaan, bepalend zijn voor de besluiten die hij neemt. Het kunnen positieve of negatieve besluiten zijn, die van invloed zijn op de kwaliteit van het leven. Dit wordt ook wel het script genoemd. Met een transactionele analyse kunnen scripts geanalyseerd worden. Het wordt duidelijk wat er zich in mensen afspeelt en wat er communicatief tussen mensen gebeurt in groepen, relaties en organisaties. TA onderzoekt de communicatiepatronen tussen mensen en de dynamische drijfveren en patronen in mensen. Dit leert je om meer bewust te kiezen voor gedrag en zo effectiever te communiceren en te werken.

NEXT gebruikt inzichten uit de TA in Leiderschaps- & Teamontwikkeling.

LENCIONI'S TEAMMODEL

Vertrouwen als basis

Het Teammodel van Lencioni beschrijft de 5 ingrediënten die High Performing Teams bezitten:

1. Vertrouwen

2. Het kunnen aangaan van constructieve conflicten

3. Betrokkenheid

4. Verantwoordelijkheid

5. Resultaten

Lencioni plaatst deze ingrediënten in een piramide, waarbij onderliggende laag voorwaardelijk is om een bovenliggend ingrediënt te kunnen 'bereiken'. Bijvoorbeeld: als er in een team geen vertrouwen is, dan gaan de teamleden geen constructieve conflicten aan, maar is er kunstmatige harmonie.

NEXT gebruikt de piramide van Lencioni regelmatig als analysemodel bij teamontwikkeling.

SYSTEMISCH WERKEN

Focus niet op het probleem maar op het systeem

Systemisch Werken gaat ervan uit dat iedereen wordt beïnvloed door de systemen waar hij of zij deel van uitmaakt. Je eigen familie is het eerste en het belangrijkste systeem, maar ook de organisatie waarin je werkt is zo'n systeem. Veel van de onbewuste overtuigingen, gedragingen en patronen van personen zijn niet het gevolg van individuele besluiten, maar worden (vaak uit loyaliteit) overgenomen van de systemen waar zij deel van uitmaken. Soms van generaties terug. Systemisch werken betekent de focus leggen op deze systemen in plaats van op de concrete symptomen die spelen. Op deze manier kunnen 'onoplosbare' problemen aangepakt worden.

NEXT gebruikt systemisch werken in leiderschaps- & teamontwikkeling, maar ook in organisatieveranderingstrajecten.

4 rollen overheid.png

HOLACRACY, CONSENT EN WENDBARE BESLUITVORMING

Wendbaarheid - Energieke vergaderingen met 25 gedragen besluiten in een uur - Einde aan de kantoorpolitiekAgile Besluitvorming gaat uit van een manier van werken en besluiten die wendbaar is en laag in de organisatie plaatsvindt.


C.O.N.S.E.N.T. is een manier van besluiten die plaatsvindt op basis van 'spanningen' waarvoor een oplossing gevonden wordt. Iedereen wordt via een gestructureerde manier van besluiten gehoord. Het besluit wordt vervolgens niet genomen op basis van dat iedereen het ermee eens is, maar op basis van de vraag of er bezwaren zijn. Zo niet, dan staat het besluit vast. Mocht het geen goed besluit blijken te zijn, dan kan een nieuwe spanning worden ingebracht. Een manier om snel en wendbaar te besluiten en alle wijsheid te gebruiken.


Holacracy doet hier nog een stapje bovenop. Door te werken met een heuse constitutie voor het sturen van de organisatie, hiërarchie in doelen in plaats van hiërarchie tussen mensen, het werken met rollen ipv functies en het steeds opnieuw aanpassen van de organisatie in governance overleggen. Hiermee wordt het niet alleen mogelijk heel wendbaar en snel te besluiten, er wordt ook heel veel duidelijkheid in de organisatie gebracht. 

VIER ROLLEN OVERHEID NSOB OPGAVEGERICHT WERKEN

Opgavegericht Werken

De bril die Prof. Dr. Martijn vd Steen van de NSOB aanreikt met zijn 4 rollen van de overheid in opgavegericht werken (OGW)  helpt om richting te kiezen en sturing te geven aan OGW in overheidsorganisaties. Het gaat hierbij om de rechtmatige overheid, de presterende overheid, de samenwerkende overheid en de responsieve overheid. Door heldere keuzes te maken voor een rol (en de andere niet uit het oog te verliezen!) kan een passende aanpak voor opgave in gang gezet worden met aandacht voor sturing, structuur, leiderschap en samenwerking.

NEXT gebruikt de bril van de NSOB tijdens de begeleiding van bijeenkomsten rond Opgavegericht Werken in het publieke domein.

bottom of page